Javni uvid Zahteva za izdavanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta radio bazne stanice mobilne telefonije

Grb Čačka

 

REPUBLIKA SRBIJA

GRAD  ČAČAK
GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM
SLUŽBA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
 
 
 
 
 
Broj: 501-109/14-IV-2-01
Datum: 26.05.2014. godine    
 
Gradska uprava za urbanizam grada Čačka, na osnovu člana 20. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.glasnik RS", broj 135/2004 i 36/2009 ), obaveštava zainteresovane organe, organizacije i javnost o
 
JAVNOM UVIDU, PREZENTACIJI I RASPRAVI 
 
 
1. Gradskoj upravi za urbanizam grada Čačka podnet je zahtev investitora „Telekom Srbija“ a.d. Beograd, za izdavanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta radio bazne stanice mobilne telefonije, na lokaciji „CA- Gradsko šetalište – CA30/CAH30/CAU30 na krovu zgrade Glavne pošte u ulici Gradsko šetalište, na katastarskoj parceli broj 753/1 K.O. Čačak, grad Čačak.
 
2. Zainteresovani organi, organizacije i građani mogu izvršiti javni uvid u navedenu studiju o proceni uticaja objekta na životnu sredinu u prostorijama Gradske uprave za urbanizam grada Čačka, Župana Stracimira broj 35, III sprat, soba broj 12, svakim radnim danom od 08,00 do 12,00 časova, uz prisustvo predstavnika stručne službe, do zaključenja javne rasprave, odnosno do 25.06.2014.godine
 
3. Javna prezentacija i javna rasprava o navedenoj studiji o proceni uticaja objekta na životnu sredinu biće održana dana 25.06.2014.godine u sali Gradskog veća grada Čačka, Župana Stracimira broj 2 u Čačku, sa početkom u 11,00 časova 
 
4. Zainteresovane organizacije, organi i građani mogu svoje primedbe, predloge i mišljenja o navedenoj studiji o proceni uticaja na životnu sredinu dostaviti gradskoj upravi za urbanizam grada Čačka do zaključenja javne rasprave, odnosno do 25.06.2014.godine.
 
 
NAČELNIK UPRAVE
Miloš Milosavljević,dipl.ing.arh.